Зейнетақыны жастық шақтан жоспарла

Бірыңғайжинақтаушызейнетақықоры (бұданәрі – БЖЗҚ, Қор) қазақстандықтардыңзейнетақыжүйесінеқатыстықаржылықсауаттылығынарттырубойыншаәртүрлішараларөткізужұмыстарынжалғастыруда. Мақсат – отандастарымыздыңарасындазейнетақыныжоспарлаумәдениетінқалыптастыру. Бұлжұмыстаротандықжинақтаушызейнетақыжүйесінің 20 жылдығынаарналғаншаралараясындажүзегеасырылыпжатыр. Бұлреттееңалдымен, биылсәуірайындаҚордыңдербескеңес беру қызметініскеқосқандығынатапөткенжөн. Мұндазейнетақы калькуляторы пайдаланылады.
Әрине, еліміздіңзейнетақыжүйесін, оныңқұрылымынтолықтүсінбейжатыпболашақзейнетақыныжоспарлаумүмкінемес. Сондықтан БЖЗҚ, жинақтаушызейнетақыжүйесініңбарлыққаржылықжәнеақпараттықағыныныңбірыңғай операторы ретіндеәртүрлібайланысарналарыарқылы маңызды, шынайыақпараттыәрбіразаматқажеткізугекүшсалуда. Бұлреттеэкономикалықтұрғыдабелсендіхалыққағанаемес, еңбекжолынжаңаданбастапкележатқанөскелеңұрпаққа да жітікөңілбөлінеді. Өйткені, оларүшінзейнетақыменқамсыздандыружүйесініңқалайжұмысістейтіндігінертебастанбілгенөтемаңызды.
2018 жылдың 20 қарашасындаҚордыңбарлықфилиалдарында «Барлықсалымшыларүшінқолжетімді БЖЗҚ» тақырыбындаАшықесіккүнішарасыұйымдастырылды. Оғаналғашретжоғарысыныпоқушылары мен студенттершақырылды. Сондай-ақ, БЖЗҚ басшылығыағымдағыжылдыңқараша-желтоқсанайларындаеліміздіңжетекшіжоғарыоқуорындарыныңстуденттеріменкездесуөткізудіжоспарлағанболатын. Осығанорайалғашқыүшкездесуөткізілді.
22 қарашада «БЖЗҚ» АҚ Басқарушы директоры ЖанараТөлегенова Абай атындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетінің (Алматы қ.) студенттеріменкездессе, ҚордыңБасқарушы директоры МәуленӨтеғұлов Қ. И. СәтбаеватындағыҚазақұлттықтехникалықзерттеууниверситетінің (Алматы қ.) студенттеріменкездесіп, зейнетақыменқамсыздандырумәселесібойыншақызықтыәңгімежүргізіп, болашақжасмамандардыңсұрақтарынажан-жақтыжауапберді. 23 қарашада «БЖЗҚ» АҚ БасқарматөрайымыныңорынбасарыСәулеЕгеубаеваӨскеменқаласында Д. СерікбаеватындағыШығысҚазақстанмемлекеттіктехникалықуниверситетініңстуденттеріменкездесуөткізді.
Спикерлерөзсөзіндестуденттерүшінзейнетақыменқамсыздандырумәселесіндежинақтаушызейнетақыжүйесініңерекшемаңызғаиеекендігінжеткізді. Өйткені, жастардыңболашақжиынтықзейнетақысыжарналардыңҚорғатұрақтыаударылуынатікелейбайланыстыболады. СоныменқатарҚорбасшылығызейнетақызаңнамасындағыөзгерістержәнезейнетақыкапиталынкөбейтужолдарытуралыәңгімеледі. ОсылайшастуденттерҚазақстанныңжинақтаушызейнетақыжүйесініңерекшеліктеріменжақынтанысты. Кездесубарысындакөтерілгентақырыптаржастардыңқызығушылығынтуғызды. КөпшілігінҚор мен салымшыларарасындағыбайланысарналары, сондай-ақ, зейнетақықызметтерінқашықтықтаналумүмкіндіктеріқызықтырды. Ал жұмысістеушістуденттеразаматтық-құқықтықшарттарбойыншаалғантабыстанміндеттізейнетақыжарналарынтөлеубойыншасұрақтарқойды. Мұндайкездесулержастарғазейнетақыжинақтарынқалыптастырумәселесітуралыеңбекжолыныңбасындаойлауынасептігінтигізетіндігісөзсіз.
Жылсоңынадейінтағыжетіуниверситеттеосындайкездесулерөткізілмек. 26 қарашада С. Торайғыроватындағы Павлодар мемлекеттікуниверситетінде, М. ӨтемісоватындағыБатысҚазақстанмемлекеттікуниверситетіндежәне Е. Букетов атындағыҚарағандымемлекеттікуниверситетіндекездесулерөткізіледі. Соныменқатаросындайкездесулер 28 және 30 қарашада Т. РысқұловатындағыҚазақэкономикалықуниверситеті мен Халықаралықақпараттықтехнологияларуниверситетіндежалғаспақ. Ал желтоқсанайындамұндайкездесулер Л. Н. Гумилев атындағыЕуразияұлттықуниверситеті мен М. ӘуезоватындағыОңтүстікҚазақстанмемлекеттікуниверситетіндеұйымдастырылады.