«Менің атам/менің әжем – белсенді зейнеткер»

«Меніңатам/меніңәжем – белсенді зейнеткер» тақырыбында 12 жастан 18 жасқадейінгіоқушыларарасындаүздік эссе байқауының қорытындысы ншығару туралы
Байқауөскелеңұрпақарасындаүлкенқызығушылықтуғызды. Еліміздеқарткісілердісыйлау, құрметтұтудәстүрімықтысақталғандығын, балаларөздерініңата-әжелерінжақсыкөретіндігінқуанаатапөткімізкеледі. Бұлбайқауғажүздегеноқушықатысты – барлығышамамен 250 материал келіптүсті. Шынайымейірімге толы бұлжұмыстаркімнің де болсажүрегінелжіретерісөзсіз. Сондықтанәрбіроқушыныңшығармасыназардантысқалмасүшінқазыларалқасынаэсселердіңбарлығыноқыпшығуғажоспарланғанмерзімненкөпуақыткерекболды.
Осығанбайланысты БЖЗҚ байқаукомиссиясыныңжұмысыәліжалғасыпжатқандығын, сәйкесіншеқорытындыныңкейінірекшығарылатындығынхабарлайды. ЖеңімпаздардыңесімдеріҚорсайтындажәне БЖЗҚ-ныңәлеуметтікжелілердегіресмипарақшаларындажарияланатынболады. Оданбасқа, байқаудажүлделіорындарғақолжеткізгеноқушыларды БЖЗҚ өкілдеріқұттықтап, бағалысыйлықтарынтабысетеді.